Vyvíjame jedinečný nástroj na správu a tvorbu bezpečnostných listov. Využite možnosť nezáväzného vyskúšania SBLCore a stiahnite si 30 dennú skúšobnú verziu.

Generátor UFI

Zadajte DIČ

Číslo zloženia

Vygenerujte si svoje UFI

Chcete generovať UFI vlastným softvérom? Zdrojový kód UFI generátora: C# UFI Generator

Icon support

UFI kód

UFI čiže jedinečný identifikátor zloženia je alfanumerický kód pozostávajúci z 16 znakov. Cieľom UFI je zjednodušenie identifikácie zmesi pri tiesňovom volaní na Toxikologické centrá.

Viac
Icon manual

Vytvorenie UFI kódu

K vytvoreniu identifikátora UFI je potrebné DIČ firmy a číselný kód zloženia. Po zadaní týchto informácií je vygenerovaný požadovaný kód UFI zmesi.


Viac
Icon time

Využitie SBLCore

S pomocou softvéru SBLCore môžete automaticky vytvoriť požadovaný UFI kód a jedným kliknutím vygenerovať súbor pre nahlásenie do systému PCN.


Viac

Čo je UFI kód a na čo slúži

V súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2017/542, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, je zavedený nový prvok označovania výrobkov. Jedná sa o alfanumerický kód, tzv. UFI kód (Uniquie Formula Identifier). Jednotný identifikátor zloženia sa skladá zo 16-tich znakov. Cieľom UFI je zjednodušiť identifikáciu výrobku pri tiesňovom volaní na Toxikologické centrá a vytvoriť jednoznačné prepojenie medzi informáciami, ktoré sú poskytované toxikologickým centrám, a výrobkom (zmesou), ktorý je uvádzaný na trh. Na poskytovanie informácií je od roku 2021 využívaný PCN portál (Poison centres notification).

Icon organization

Kto je povinný podať oznámenie?

Povinnosť označiť produkt kódom UFI a nahlasovanie do PCN sa primárne vzťahuje na dovozcov a následných užívateľov.

  • Dovážate produkty z krajín mimo Európskej únie?
  • Ste firma, ktorá riedi pôvodný produkt a na trh uvádza novú zmes pod svojím menom?
  • Miešate zmesi zo zmesí alebo inak zasahujete do zloženia alebo štítku produktu?

V tom prípade sa vás týka práve generovanie UFI a následne tiež nahlasovanie informácií v rámci oznámenia toxikologickým centrám. Aj firmy, ktoré nakupujú hotové zmesi, u ktorých sa následne zmení názov, musia daný produkt nahlásiť pod novým názvom s pôvodným UFI zakúpenej zmesi. Naopak distribútori, ktorí produkty iba predávajú ďalej a nijako nezasahujú do zloženia alebo štítku produktu, sú od nových povinností oslobodení.

Čo je potrebné k vytvoreniu UFI

K vytvoreniu UFI je potrebné DIČ firmy a číselné označenie produktu, tzv. číselný kód zloženia. Číselný kód zloženia môže byť ľubovoľné číslo od 0 do približne 268 mil. Firmy si musia zvoliť udržateľnú formu číslovania produktov tak, aby nedošlo k zámenám a duplikáciam kódov. Je možné využiť doterajší systém kódov produktov, ktorý máte zavedený vo Vašej firme, ako aj napr. kódov receptúr alebo skupín produktov, prípadne časť EAN kódu.

Icon todo
UFI a nový systém nahlasovania

Využitie softvéru SBLCore

Pre zjednodušenie práce v rámci týchto novo nadobudnutých povinnostiach, dokáže softvér SBLCore, po zadaní potrebných informácií (DIČ firmy a číselný kód zloženia), vygenerovať požadovaný kód UFI. Zároveň na základe údajov uvedených v karte bezpečnostných údajov vytvoriť PCN formát pre nahlásenie do nového portálu agentúry ECHA. Na zaistenie jedinečnosti kódu a zamedzenie zhody s kódmi iných firiem, je využívané práve DIČ firmy. Zároveň sa firmy nemusia obávať dekódovania informácií o zložení nahlásených zmesí, tieto informácie sú poskytované len toxikologickým centrám na zaistenie neodkladnej pomoci pri akútnych situáciách. Softvér zároveň obsahuje zabudovanú kontrolu povinných informácií, ktoré vyžaduje PCN portál. S pomocou validácií užívateľa upozorní na prípadné chyby alebo chýbajúce informácie potrebné pre úspešné oznámenie zmesi.

Vzhľad a uvádzanie UFI

A ako vlastne samotné UFI reálne vyzerá a ako sa uvádza? Jednotná je skratka "UFI", ktorá je nemenná vo všetkých jazykoch Európskej únie a ktorá predchádza samotnému kódu. UFI musí byť uvedený aj na štítku. Rozlišujú sa dve možnosti zápisu:

UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3
UFI: U910-D0V9
D00J-R9D3

Začiatkom roku 2025 bude musieť byť tento kód povinne uvedený na štítkoch všetkých produktov, ktoré sú klasifikované ako nebezpečné pre ľudské zdravie alebo na základe fyzikálnych účinkov. Putuje tiež spoločne s ďalšími informáciami z karty bezpečnostných údajov v rámci oznámenia do systému PCN v podobe PCN dossieru. V prípade produktov, ktoré nie sú nebezpečné alebo sú klasifikované len nebezpečnosťou pre životné prostredie, sa UFI a následné nahlasovanie nevyžaduje. Odporúča sa však kód a následné oznámenie využiť pre zjednodušenie prípadnej komunikácie medzi toxikologickým centrom a tiesňovým volaním.

Icon tag
Icon study

Požadované informácie v rámci oznámenia

V oznámení došlo, oproti súčasnému systému, k rozšíreniu požadovaných informácií. Nové je napr. požadované úplné chemické zloženie, čo znamená zložky klasifikované ako nebezpečné ako aj zložky, ktoré nie sú nebezpečné, uvedie sa druh a veľkosť obalu, kategória výrobku podľa harmonizovaného európskeho systému kategorizácie výrobku (tzv. EuPCS), ďalej štandardne informácie o nebezpečnosti, prvky označenia, toxikologické informácie a informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach.

Oznamovacia povinnosť a od kedy platí

Dátum oznámenia sa líši v závislosti od použitia výrobku. V prípade spotrebiteľského a profesionálneho použitia je tento dátum stanovený na 1. januára 2021 (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/11) a u zmesí, ktoré sú určené iba pre priemyselné použitie od 1. januára 2024 (nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542). Pre výrobky, ktoré už boli oznámené podľa vnútroštátnych právnych predpisov a nedošlo u nich počas tohto obdobia k zmene, zostávajú príslušné oznámenia platné do 1. januára 2025. Po 1. januári 2025 musia byť všetky zmesi na trhu oznámené v súlade s požiadavkami podľa prílohy VIII nariadenia Komisie (EÚ) 2017/542 a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/11.

Icon date-to

Ako postupovať na splnenie povinností v rámci prílohy VIII:

1
Vymyslet systém číslování směsí tak, aby každá směs měla unikátní číslo v požadovaném rozsahu (tj. 0 až 268 435 455).

Systém číslovania je voliteľný, je možné využiť napr. doterajší firemný systém kódovania, kódy receptúr, časť EAN kódu, je možné tiež vytvoriť jedno UFI pre skupinu produktov s rovnakým zložením, ale je nevyhnutné zvoliť si udržateľnú formu číslovania a zabezpečiť, aby sa čísla zloženia zmesí neopakovali.

Udržateľnosť číslovania produktov pre Vás zabezpečí softvér SBLCore, pri ktorého použití vždy dohľadáte číslo zloženia daného produktu.
2
Potom, čo sú zvolené číselné kódy zloženia, vytvoriť UFI k jednotlivým produktom pomocou SBLCore alebo webového generátora UFI.
Súčasne s generovaním kódu určiť Kategóriu výrobku (tzv. EuPCS, ktorá vychádza z Európskeho systému kategorizácie výrobkov).


3
Zaregistrovať sa na stránkach agentúry ECHA a vytvoriť s pomocou softvéru PCN dossier, ktorý je potrebné následne nahrať do ECHA Submission portal.Check


Ako SBLCore funguje

 

V krátkom videu vám ukážeme:

  • databázu nebezpečných látok dodávanú so softvérom
  • vytvorenie novej karty bezpečnostných údajov
  • využitie automatickej klasifikácie
  • doplnenie automatických textov
  • zobrazenie a exportovanie karty bezpečnostných údajov
  • vytvorenie etikety a archu
  • vytvorenie jazykové mutácie karty bezpečnostných údajov
Ako SBLCore funguje
 

Prvé kroky v SBLCore
Prvé kroky v SBLCore

Adresár
Adresár

Zálohovanie
Zálohovanie

Nová látka
Nová látka

Nová rýchla karta bezpečnostných údajov
Nová rýchla karta bezpečnostných údajov

Preklad
Preklad

Frázy
Frázy

Etikety
Etikety

Kompletná karta bezpečnostných údajov
Kompletná karta bezpečnostných údajov

Detergenty
Detergenty

Klasifikačná rozvaha
Klasifikačná rozvaha

Výpočet klasifikácie
Výpočet klasifikácie

Databáza látok
Databáza látok

Tipy a triky
Tipy a triky

UFI a nový systém nahlasovania
UFI a nový systém nahlasovania

ECHA látky
ECHA látky